Schrijf je in voor een opleiding of cursus

Inschrijven

1. ALGEMENE BEPALINGEN
a. Atria-Eindhoven dient zijn klanten door middel van gerichte informatie op de hoogte te stellen van het bestaan, het doel en de werkwijze van dit privacyreglement.
b. In dit reglement zijn bepalingen opgenomen betreffende de wijze waarop met persoonlijken gegevens van de klant dient te worden omgegaan.
c. Met betrekking tot alle geregistreerde en niet geregistreerde informatie betreffende de klant, waarover Atria-Eindhoven beschikt geldt onverminderd een geheimhoudingplicht.

2. BEGRIPSBEPALING
a. Medewerker: diegene die op grond van een overeenkomst arbeid verricht voor Atria-Eindhoven.
b. Inzage- en kopijrecht: het recht om alleen die informatie in te zien die op hem betrekking heeft. De klant heeft het kopijrecht op betreffende informatie.
c. Klant: de cursist van Atria-Eindhoven

3. DOSSIERBEHEER
a. Het klantendossier is een instrument voor Atria-Eindhoven en is in principe alleen voor medewerkers van Atria-Eindhoven vrij toegankelijk.
b. Alle in het klantendossier opgenomen informatie waaronder
I. N.a.w. gegevens van de klant
II. Onderzoek- c.q. vragenformulieren klant
III. andere formulieren m.b.t. persoonlijke gegevens van de klant
IV. andere aantekeningen m.b.t. persoonlijke gegevens van de klant
V. alle correspondentie tussen Atria-Eindhoven en de klant dient als persoonlijk en derhalve als vertrouwelijk te worden aangemerkt.
c. Atria-Eindhoven draagt zorg voor zorgvuldigheid en beheer van het dossier, het adressen- en gegevensbestand op een zodanige manier dat geheimhouding van de inhoud ervan en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de klant verzekerd zijn.

4. INZAGERECHT en KOPIJRECHT
a. De klant heeft het inzage- en kopijrecht van de in zijn dossier opgenomen gegevens.
b. Atria-Eindhoven dient ervoor zorg te dragen dat, tijdens de uitoefening van het inzage- en kopijrecht de privacy van derden gewaarborgd is. c. Om zijn inzage- en/of kopijrecht te kunnen uitoefenen dient de klant daartoe een schriftelijk verzoek aan Atria-Eindhoven te richten. d. Deze verzoekbrief wordt in het dossier bewaard.
e. Het inzage- en/of kopijrecht wordt uitgeoefend in aanwezigheid van Atria-Eindhoven.

5. INFORMATIEVERSTREKKING AAN DERDEN
a. Atria-Eindhoven is niet bevoegd zonder schriftelijke toestemming van de klant aan derde inzage te geven in het dossier of hen gegevens uit het dossier ter beschikking te stellen.
b. Met ‘derden’ worden hier uitsluitend bedoeld degenen die rechtstreeks professioneel
betrokken zijn bij de actuele taakuitoefening of hulpverlening aan de klant.
c. Aan overige derden wordt nimmer inzage in het dossier gegeven.
d. Aan derden die functioneel betrokken zijn bij de eventuele taak- of functie uitoefening van de klant wordt in overleg en met en na schriftelijke toestemming van klant uitsluitend die informatie verstrekt welke direct relevant is voor een adequate taakuitoefening e. De schriftelijke toestemming wordt in het dossier bewaard.
f. Indien de klant bezwaar maakt tegen het verstrekken van relevante c.q. essentiële informatie aan derden genoemd in de artikelen 4a,4b en 4d terwijl Atria-Eindhoven deze informatieverstrekking in het directe belang voor de gezondheid en belang van klant acht, dient dit bezwaar schriftelijk te worden vastgelegd en opgenomen te worden in het dossier, indien mogelijk voorzien van de paraaf van de klant.
g. Atria-Eindhoven behoeft geen toestemming van klant voor het verstrekken van gegevens uit diens dossier of anderszins over de klant indien hij deze gegevens tevoren zodanig anonimiseert dat deze redelijkerwijs onherkenbaar en tot de klant onherleidbaar zijn gemaakt.

6. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN ANALYSES TEN BEHOEVE VAN STATISTISCHE EN WETENSCHAPPELIJKE DOELEINDEN.
a. Atria-Eindhoven draagt zorg voor het anonimiseren van alle persoonsgegevens in het kader van gegevensverwerking ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doelen.
b. Verwerking van persoonsgegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden wordt niet beschouwd als onverenigbaar met de doeleinden waarvoor zij eerder zijn verzameld, indien Atria-Eindhoven de nodige voorzieningen heeft getroffen teneinde te verzekeren dat de verdere verwerking van persoonsgegevens uitsluitend geschiedt ten behoeve van deze specifieke doeleinden.
c. Het bouwen van een datawarehouse en de analyse van de daarin opgenomen persoonsgegevens wordt beschouwd als een verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden, indien is voldaan aan de bepalingen van het vorige lid.
d. Teneinde de gerichtheid van marketingactiviteiten te bevorderen, kunnen analysewerkzaamheden worden verricht op de persoonsgegevens die in het kader van marketingactiviteiten verzameld zijn.

7. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS.
a. Atria-Eindhoven treft, rekening houdend met de stand van de techniek, de risico’s die de verwerking van persoonsgegevens en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen, passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen vroegtijdige vernietiging, vervalsing, niet toegelaten verspreiding of toegang, dan wel tegen enige vorm van onwettige verwerking van persoonsgegevens.
b. In geval van verwerking van persoonsgegevens door een externe bewerker kiest Atria-Eindhoven een bewerker die voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de verrichten verwerking van persoonsgegevens. Met deze bewerker wordt een schriftelijke overeenkomst gesloten.

8. BEWAARTERMIJN GEGEVENS
a. Atria-Eindhoven vernietigt de door hem bewaarde bescheiden betreffende de klant na 7 jaar.
b. Atria-Eindhoven vernietigt de door hem bewaarde bescheiden betreffende de klant binnen drie maanden na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de klant te hebben ontvangen.
c. De verzoekbrief wordt opgenomen in het dossier.
d. Indien Atria-Eindhoven om zwaarwegende redenen het verzoek van klant afwijst zal hij deze weigering met reden omkleedt binnen twee maanden na ontvangst van de verzoekbrief schriftelijk aan klant meedelen.
e. Indien Atria-Eindhoven de gegevens van de klant zodanig bewerkt dat herleiding tot de persoon van klant redelijkerwijs onmogelijk is kunnen deze gegevens in geanonimiseerde vorm voor onbeperkte duur bewaard blijven.

9. SLOTBEPALING
a. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet zal Atria-Eindhoven dit bespreken met de klant. Indien gewenst zal dit leiden tot een aanvulling op dit reglement.

Kinesiotape bestellen

Bij Atria-Eindhoven kun je ook kinesiotape bestellen, wij leveren YouTape.

Lees meer...

 

Massagetafel bestellen

Atria-Eindhoven levert ook zeer luxe 3-delige portable massagetafels in diverse kleurcombinaties.

Lees meer...

 

Zoeken